Aktiviteter

Digital Utveckling & Språkutveckling

 Barnen få lyssna på sagor på olika språk.

- Barnen skapar fotokollage, sagor m.m. med hjälp av digitala verktyg

- Skapa spännande och inspirerande miljöer med hjälp av de digitala verktyg gällande hållbar utveckling.

- Låta världen komma in i förskolan genom att barnen få möjligheten att ta in världen i förskolan genom olika användbara länkar utifrån barnens ålder såsom https://www.gapminder.org/dollar-street


Förskolan kommer från och med år 2021 att börja tillämpa ny teknologi som till exempel förstärkt verklighet (engelska Augmented Reality).

med syfte att utveckla barnens lärande utifrån olika sinnen. Syftet är att  utveckla barnens förmåga till empati och omtanke, respekt för skillnader i människors levnadssätt och uppfattningar.


Genomförande/Arbetssätt: Den språkliga utvecklingen övas ständigt genom lek, högläsning, återberättande, samtal, rita/måla, sång, fingerlekar, rim och ramsor och digital kompetens.

Programmering

 Barnen får lära sig programmering samtidigt som de lära sig

- räkna, bak

- gå fram 

- gå bak

- gå åt höger

- gå åt vänster 

Matematisk utveckling

 

Förskolans pedagoger arbetar med att synliggöra matematiken i barnens vardag samt att även utveckla barnens matematiska förmåga.


Genomförande/Arbetssätt: Vi arbetar med matematiken i vardagen för hela barngruppen där stor vikt läggs  vikt vid språkets betydelse för matematiken.


Barnen leker och lär matematik ute som inne, övar grundläggande begrepp, sortering och mönster. Barnen får bland annat lära sig mäta, väga, undersöka, pröva olika lösningar för att lösa problem m.m.

Skapande utveckling

 

Syftet med skapande verksamhet är att barnen ska utveckla sitt skapande och även kommunicera samt förmedla sina erfarenheter, upplevelser och tankar.


Genomförande/Arbetssätt: Barnen ska få skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, drama, dans och rytmik främjas barnens utveckling och lärande.

Demokratifostran - Genus och jämställdhet

Barnen utvecklas i samspel med andra. För att barnen ska kunna utvecklas är det viktigt att de känner sig trygga i sin identitet. Förskolan arbetar därför aktivt med att barnen har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet där hänsyn tas till barnets åsikter utifrån barnets mognad och ålder.


Genomförande/Arbetssätt: De tio kompisböckerna och olika temadagar såsom olika interkulturella temadagar m.m.. De yngre barnens böcker kommer att baseras utifrån kompisböckerna till de yngre barnen.. Pedagogerna kommer att läsa sagor, använda drama, handdockor och skapande som kommer att leda till diskussioner och vidare arbete som anpassas efter barngrupperna. Varje bok bearbetas genom läsning, återberättande, diskussionsfrågor, drama och skapande.

 

Naturvetenskap, hållbarhet och teknik - Forskningsbaserad lärandemiljö


Syftet med förskolans arbete med hållbarhet är att ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika val kan leda till en hållbar utveckling såväl social, ekonomisk och miljömässig. Ett annat syfte är att utmana barnens utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt. För pedagogerna är det viktigt att barnen utvecklar ett livslångt lärande genom att identifierar, formulerar och löser problem samt genom att verkar för att bygga kunskap.


- Utflykter/upptäcktsfärder: En dag i veckan, torsdagar gör vi utflykter/upptäcktsfärder för att utforska naturen och samtala även om olika material för naturen för att barnen ska få fördjupa sig lite mer om djur och natur, leka och använda sin fantasi, öva balans och motorik, men framförallt få en positiv upplevelse och känna glädje över att vara ute i olika miljöer. De ska få gå på skattjakt, hitta “tvillingar, dvs lika föremål i naturen” m.m. Barnen ska även få utforska om luft och vatten. Rimma och sjunga ihop med rörelserna. Dansa till olika sorters musik ute och inne.


- Hushållning med resurserna: Sopsortering och ett miljövänligt förhållningssätt är en självklarhet hos oss. Vi lär därför barnen att visa respekt för allt levande och vara rädd om naturen genom att samtala om slöseri kontra sparsamhet. Barnen ska även lära sig om naturens kretslopp såsom energi, vatten och lampor, återvinning samt sopsortering. Barnen ska också få odla grönsaker för att sedan smaka tillsammans med sina kompisar med syfte om att involvera barnen om hälsofrämjande måltider.


- Minska matsvinn: Samtala om varifrån förskolans mat kommer och om kretsloppet, dvs vad som händer när man slänger maten.


- Upptäcka naturens nedbrytningsprocess genom att bland annat placera vatten ute och inne, urskilja nedbrytnings processen i naturen..


 

Lekens betydelse

Leken är grunden i vår verksamhet. Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga och samtidigt lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem. I leken använder barnen sin fantasi och spontanitet. De imiterar. Prövar och bearbetar på ett mångsidigt sätt sina intryck och upplevelser. Leken utvecklar barnens tankeverksamhet, deras förmåga att samarbeta, konfliktlösning och turtagning.


Genom leken lär sig barnen socialt samspel, regler och normer, lär sig ta hänsyn, leva sig in i andra människors situation, vilja hjälpa och respektera andra barn och vuxna.

 

motorik och koordinationsförmåga


Genomförande/Arbetssätt: Barnen tränar naturligt sin grovmotorik genom att vara ute och leka på gården och i naturen men vi förstärker detta genom att ha gymnastik grupper. Finmotoriken tränas genom sysselsättningar och aktiviteter såsom trä pärlor, lägga pussel, bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.